หนังสือ/ประกาศ /คำสั่งจังหวัดน่าน
 

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด (24/6/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 8/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (24/6/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 7/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (30/5/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (30/4/2565)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงสงกรานต์ (30/3/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 5/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการจัดงานช่วงสงกรานต์ (30/3/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 4/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/3/2565)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 (10/3/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (26/2/2565)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกพื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (26/2/2565)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้อกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 5) (24/1/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 2/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (24/1/2565)

mmแนวทางปฏิบัติของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้านสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ ร้านอาหารในโรงแรม รีสอร์ท และที่พักเอกชน ในการเปิดให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (16/1/2565)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) (8/1/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (8/1/2565)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ (30/12/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/12/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 3) (15/12/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) (30/11/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/11/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการกำหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ (10/11/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 40/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน(10/11/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 38/2564 เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มบุคคล (31/10/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 37/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (31/10/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 36/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (15/10/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 35/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (15/10/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 34/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (15/10/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 33/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (29/09/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 32/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (14/09/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 31/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (14/09/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (14/09/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 29/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (31/08/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (31/08/2564)

mmแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินคดีกับบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/08/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 27/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (02/08/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 26/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (02/08/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 25/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (02/08/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 24/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (30/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 23/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (19/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 22/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (19/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (19/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 20/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (11/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (11/07/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 18/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (30/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 17/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน (30/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 16/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 15/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (20/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 14/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (20/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 13/2564 เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน หรือยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (20/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 12/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (11/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 11/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (11/06/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (31/05/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (31/05/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (16/05/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 14) (16/05/2564)

mmมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (12/05/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย แพร่ระบาด (12/05/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (12/05/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 13) (12/05/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) (30/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 12) (30/04/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามเข้า-ออกสถานที่ที่กำหนด และห้ามกระทำการใดๆ เป็นการชั่วคราวที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (28/04/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (28/04/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) (28/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 11) (28/04/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน (17/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 10) (17/04/2564)

mmคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน (12/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 9) (12/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 8) (10/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) (08/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (02/04/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 6)

mmสรุปหนังสือสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน (ศปก.จ.น่าน) ไตรมาสที่ 2

mmประกาศจังหวัดน่าน หนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง แนวทางการออก "เอกสารรับรองความจำเป็น" สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 5) (31/01/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) (31/01/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่ 3)(15/01/2564)

mmคำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน(12/01/2564)

mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 เกี่ยวกับ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)(13/01/2564)

mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง แนวทางการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (11/01/2564)

mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) (11/01/2564)

mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน (08/01/2564)
mmคำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) (08/01/2564)
mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่และการจัดทำแผนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เชิงรุกในจังหวัด (07/01/2564)
mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (07/01/2564)
mmคำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง การกวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดน่าน (05/01/2564)
mmหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง การรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวและการติดต่อธุรกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน (05/01/2564)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 (04/01/2564)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ฉบับที่ 2 (04/01/2564)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (31/12/2563)
mmคำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน (30/12/2563)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 เกี่ยวกับ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) (30/12/2563)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (30/12/2563)
mmมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (30/12/2563)
mmข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563(25/12/2563)
mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/12/2563)
mmการพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน(23/12/2563)
 mm หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (21/12/2563)
 mm การเฝ้าระวังและป้อกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 (21/12/2563)
 mm มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (18/12/2563)
 mm ตรวจสอบและรวบรวมจำนวนสถานบันเทิงและบ่อนการพนันในบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน และจำนวนคนไทยที่ออกไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าว (14/12/2563)
 mm หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0017.3/ว5442 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(14/12/2563)
 mm การแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน(14/12/2563)
 mm มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (14/12/2563)
 mm มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประชุมคณะกรรรมการ โรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 21/2563 (14/12/2563)
 mm หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว 5426 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (14/12/2563)
 mm หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว 5425 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (14/12/2563)
 mm การปรับลดจำนวนวันในการรับบุคคลสัญชาติไทยเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทาง ในพื้นที่จังหวัดน่าน (24/11/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านแดนในจังหวัดน่าน (22/10/2563)
 mm การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแรงงานเมียนมา(22/10/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้สถานที่พักเอกชนเป็นสถานที่พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัด (24/08/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง (15/07/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้สถานที่พักเอกชนเป็นสถานที่พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (29/06/2563)
 mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้สถานที่พักเอกชนเป็นสถานที่พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (26/06/2563)
 mmประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้สถานที่พักเอกชนเป็นสถานที่พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (23/06/2563)
 mm ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด่าน เรื่อง รายชื่อจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (19/06/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน ด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุมชนและ กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (19/06/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) (15/06/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ฯ ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ฯ (15/06/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกการงดให้บริการในสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานขนส่ง จังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว และสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา (05/06/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกการปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะ เดียวกัน และให้โรงแรม/สถานประกอบการที่มีความพร้อมและได้ดำเนินการตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการ ที่ราชการ รวมทั้งที่จังหวัดกำหนดเรียบร้อยแล้วสามารถเปิด กิจการ/กิจกรรมได้ (03/06/2563)
 mm ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อจังหวัดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (01/06/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกการระงับการใช้เส้นทาง (01/06/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน (31/05/2563)
 mmคำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ (31/05/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน (19/05/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การยกเลิกการปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักลักษณะ เดียวกัน (18/05/2563)
 mm ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ (ฉบับที่ 2) (16/05/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพิ่มเติม (16/05/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ (16/05/2563)
 mmแบบรับรองการลงทะเบียนผู้มาจากต่างจังหวัด (14/05/2563)
 mmขั้นตอนการออกหนังสือรับรองให้สามารถออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบ 14 วัน (14/05/2563)
 mmแนวทางการคัดกรองการเข้าสู่จังหวัดน่าน ณ จุดตรวจหลัก (14/05/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางในการดำเนินการกรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน (11/05/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน (11/05/2563)
 mmแนวทางการคัดกรอง ณ จุดตรวจหลัก จังหวัดน่าน (07/05/2563)
 mmหนังสือแจ้งแนวทางในการดำเนินการกรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าพักในพื้นที่ จังหวัดน่าน (02/05/2563)
 mmข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (02/05/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกการจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัด น่าน เฉพาะสถานีขนส่งจังหวันด่าน อำเภอเมืองน่าน (31/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุมชน (31/04/2563)
 mm สรุปมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่าน ที่สำคัญ (30/04/2563)
 mmข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (30/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่าน (27/04/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 8) (23/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว (20/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง การระงับใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราว (04/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว (04/04/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 (08/04/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จังหวัด (04/04/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางทางหลวงชนบท หมายเลข นน 4010 จากแยกทางหลวง หมายเลข 1026 (กท.55 +445) ถึงบ้านปากห้วยอ้อย อ.ร้องกว่าง จ.แพร่ เป็นการชั่วคราว (29/03/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายพื้นที่ จังหวัดน่าน (29/03/2663)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน (29/03/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) (27/03/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 2019 จังหวัดน่าน (27/03/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน
 mm ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 (24/03/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3) (23/03/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็นการชั่วคราว (22/03/2563)
 mm คำสั่งจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (21/03/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (19/03/2563)
 mm ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่าน (16/03/2563)


สถานการณ์ระดับประเทศ
 

ggg

 

prpr