ค้นหาข้อมูล

ดาวน์โหลด
ขึ้นด้านบน

เรื่องทั่วไป

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด (5)

วาระงานผู้บริหารจังหวัด (99)

ตำแหน่งงานว่างจังหวัด (1)

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท. (55)

คู่มือประชาชน (9)

itanan (1)

รายงานงบทดลอง (34)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (0)

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (0)

รายงานสำรวจความพึงพอใจ (0)

eservice (0)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (6)

การส่งเสริมความโปร่งใส (4)

การป้องกันการทุจริต (18)

มาตรการภายใน (9)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2)

แผนดำเนินงาน (0)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (19)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (17)

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (6)

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (13)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (4)

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดน่าน (53)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (1)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน (52)

รายงานการเงินของกรมจังหวัดน่าน (1)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (3)

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (3)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (2)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (11)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (2)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (4)

 

ไฟล์ที่ถูกโหลดมากที่สุดใน Section นี้

ว3396 (เรื่องทั่วไป/ตำแหน่งงานว่างจังหวัด) hot