ค้นหาข้อมูล

จังหวัดน่าน
ขึ้นด้านบน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ , ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด