หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to nan Internal Auditor Unit

พระบรมราโชวาท
 
กฏหมาย / ระเบียบ
ระเบียบตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
การเงินการคลัง
ฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ตอบแทนและระเบียบอื่นๆ
การบัญชี
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
การพัสดุ
GFMIS
อื่นๆ
 
หนังสือเวียน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษา เกี่ยวกับเงินขาดบัญชหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต(ว7331)(20/12/59)

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59)(ว6996)(2/12/59)

ข้อควรระวังในการจัดทำโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก(1ต.ค.58 - 31 มี.ค.59)(ว3115)(2/06/59)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตาม เกี่ยวกับ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(ว0012)(04/01/59)